Rules / in estonian


Mittetulundusühing Heategevusfond Südamete Soojus (edaspidi: ühing) põhikiri on
kinnitatud 24.jaanuaril 2014.a. üldkoosoleku protokolliga.
I. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu nimeks on Mittetulundusühing Heategevusfond Südamete
Soojus
1.2. Ühingu auskoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi
Põhiseadusest, Eesti Vabariigi Mittetulundusühingute seadusest, muudest Eesti
Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsusest ja muudest sellekohastest
õigusaktidest.
1.4. Käesoleva põhikirjaga määratakse kindlaks vajalikud täpsustused, millised on ette
nähtud Eesti Vabariigi Mittetulundusühingute seaduses.
II. ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1. Ühingu eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tulu, mis tekib
ühingu tegevuse käigus võib kasutada ainult ühingu põhikirjaliste eesmärkide
täitmiseks.
Ühingu tegevuse põhieesmärkideks on:
- heategevuslik abi osutamine lastele, orbudele, suurtele peredele,
vähekindlustatule, vanuritele, invaliididele, loomadele ja teistele abivajajatele;
- heategevuslike projektide ja ürituste teostamine ja toetamine.
Oma eesmärkidest lähtudes ning nende saavutamiseks ühing teostab järgmisi
tegevusi:
 heategevuslike projektide teostamine ja toetamine, heategevusürituste
korraldamine, vahendite kogumine heategevusliku abi osutamise eesmärgiga;
 rahaliste ja muude vahendite taotlemine rahvusvahelistelt, Eesti Vabariigi ning
teiste riikide organisatsioonidelt, muudelt isikutelt ja ühendustelt ning asutustelt
heategevusprojektide raames;
 rahvusvaheliste sidemete arendamine, loominguliste kontaktide sõlmimine
välisriikide ühendustega;
 koostöö teostamine sarnaste eesmärke omavate rahvusvaheliste
organisatsioonidega, muude isikutega, ühenduste ja asutustega;
 konverentside, foorumite ja kultuuriürituste korraldamine;
 laste iseseisvaks eluks ettevalmistavate kultuur-hariduslikke programmide
teostamise toetamine;
 osavõtt temaatilistest konverentsidest, foorumitest ja üritustest;
 teoste kirjastamine, auhindade ja sümboolika välja töötamine, sümboolika ja
suveniiride tellimine ja levitamine oma tegevuse tutvustamise eesmärgiga;

 muude oma eesmärkide saavutamiseks vajalikke toimingute teostamine;
 igat liiki seadusega mittekeelatud äritegevuse teostamine põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks;
2.2. Ühingu tegevuse põhimõteteks on:
- liikmete hääleõiguse võrdsus;
- liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
- liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused Ühingu ees;
- liikmete õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda;
- liikmete vahel mittejaotatava tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.
2.3.Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara,
iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.
2.4.Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab
Ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
2.5. Ühingul on õigus oma tegevuse raames astuda teiste mittetulundusühingute ja liitude
liikmeks.
2.6. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

III. LIIKMELISUS
3.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu
käesoleva Põhikirja.
3.2. Peale Ühingu asutajaliikmete võib Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline
isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.
3.3. Isiku vastuvõtmiseks Ühingu liikmeks on nõutav järgmiste tingimuste olemasolu:
1) isiku nõusolek Ühingu tegevuse põhisuundade ja Ühingu põhikirjaga;
2) Ühingu juhatuse nõusolek nimetatud isiku vastuvõtmiseks Ühingu liikmeks;
3.4. Ühingu juhatus korraldab Ühingu liikmete arvestust.
3.5. Ühingu liikme Ühingust lahkumise tingimused on järgmised:
1.) Ühingu liikme lahkumisavalduse olemasolu;
2.) Ühingu juhatuse nõusolek Ühingu liikme lahkumiseks.
3.6.Ühingu liige võib Ühingust lahkuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette
teatanud kirjaliku avaldusega kolm (3) kuud enne majandusaasta lõppu.
3.7.Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga. Sisseastumismaksu suurus on
füüsilistele isikutele kümme (10.-) eurot ja liikmemaksu suurus on viis (5.-) eurot aastas.
Sisseastumismaksu suurus on juriidilistele isikutele ükssada (100.-) eurot ja liikmemaksu
suurus on viiskümmend (50.-) eurot aastas. Liikmemaksude suurus kehtestatakse Juhatuse
poolt.
3.8. Liikme saamise üheks põhitingimuseks on aktiivsus ning reaalne panus Ühingu
põhimõtete realiseerimiseks.

3.9. Ühingu liige arvatakse Ühingust välja tema surma korral.
3.10.Ühingu liiget võidakse Ühingust välja arvata, kui ta:
- ei tasu kindlaksmääratud ajaks liikmemaksu või sisseastumismaksu:
- rikub korduvalt Ühingu põhikirja või kahjustab olulisel määral Ühingu tegevust.
3.11.Ühingu otsuse liikme väljaarvamiseks ja talle tagastamisele kuuluva osamaksu
suuruse kohta teeb Ühingu juhatus seaduses ettenähtud korras.
3.12. Ühingu juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib Ühingu liige edasi kaevata
Ühingu üldkoosolekule ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist Ühingu üldkoosoleku
poolt.
3.13. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigust Ühingu varale.
IV. ÜHINGU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Ühingu liikmel on õigus:
1) osa võtta Ühingu üldkoosolekul püstitatud küsimuste arutamisest ja lahendamisest.
2) valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse.
3) saada teavet Ühingu tegevuse kohta.
4) avaldada arvamust, teha ettepanekuid, pöörduda avalduste ja ettepanekutega Ühingu
juhatuse või Ühingu üldkoosoleku poole.
5) astuda Ühingust välja.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
1) kinni pidama Ühingu põhikirja nõuetest.
2) võtma osa Ühingu tööst vastavalt Ühingu juhatuse poolt kindlaksmääratud
kohustustele.
3) võtma osa Ühingu üldkoosoleku tööst.
4) tagama oma tööga Ühingu eduka tegevuse.
5) kandma täielikku materiaalset vastutust juhul, kui kahju on tema poolt tekitatud halva
tahtega või tema kohustuste mittenõuetekohase täitmisega.
6) õigeaegselt tasuma makseid Ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.
V. ÜHINGU JUHTIMISORGANID
5.1. Ühingu juhtimisorganite liigid.
5.1.1. Ühingu juhtimisorganiteks on:
1) Ühingu liikmete üldkoosolek.
2) Ühingu juhatus.
5.2. Üldkoosolek.
5.2.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on tema liikmete üldkoosolek, mis arutab ja
lahendab Ühingu tegevuse tähtsamaid küsimusi:
1) Ühingu põhikirja muuutmine;
2) Ühingu tegevuse eesmärkide muutmine,
3) Ühingu reorganiseerimine,
4) Ühingu tegevuse lõpetamine ja Ühingu likvideerimine,
5) Ühingu juhatuse liikmete määramine,
6) muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete määramine,
7) Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise korra kinnitamine,
8) Ühingu juhatuse töö arutamine ja kontrollimine,
9) Ühingu töötajate töörežiimi töötasustamise küsimuse arutamine,

10) Ühingu juhatus või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nendes Ühingu esindaja määramine,
11) majandusaasta aruande kinnitamine,
12) aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine.
5.2.2. Ühingu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole Ühingu
liikmetest.
5.2.3. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek.
5.2.4. Ühingu otsused (v.a. Ühingu tegevussuundade muutmine; Ühingu põhikirja
muutmine või Ühingu tegevuse lõpetamine) loetakse vastuvõetuteks, kui nende poolt on
hääletanud üle poole Ühingu üldkoosolekust osa võtnud Ühingust liikmetest.
5.2.5. Otsused Ühingu põhikirja muutmise kohta või Ühingu tegevuse lõpetamise kohta
loetakse vastuvõetuteks, kui nende poolt on hääletanud rohkem kui 2/3 Ühingu
üldkoosolekust osa võtnud Ühingu liikmetest.
5.2.6. Ühingu liikmete üldkoosolekul võib hääletamine olla kas avalik või salajane. See
otsustatakse Ühingu üldkoosolekust osavõtjate äranägemise järgi.
5.2.7. Ühingu üldkoosoleku otsused vormistatakse kirjalikult.
5.2.8. Ühingu üldkoosoleku otsused on kohustuslikud täitmiseks nii Ühingu juhatusele kui
kõigile Ühingu liikmetele.
5.3. Ühingu juhatus.
5.3.1. Ühingu alaliselt tegutsevaks organiks on juhatus, millel võib olla üks kuni kolm
liiget.
5.3.2. Juhatuse liikmed määratakse asutamisliikmete poolt, edaspidi valitakse üldkoosoleku
poolt ühingu tegevusliikmete sealt tähtajaga kuni 3 aastat.
5.3.3. Juhatus organiseerib üldkoosoleku otsuste täitmist ning kogu jooksva töö täitmist
Ühingu liikmete poolt.
5.3.4. Juhatus võtab vastu otsuseid kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes,
millised ei kuulu üldkoosoleku kompetentsi.
5.3.5. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse
liikmete arvust. Hääletamine võib olla juhatuse liikmete äranägemisel kas avalik või
salajane.
5.3.6. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult.
5.3.7. Juhatuse otsused on kohuslikud täitmiseks juhatuse liikmete ning kõigile sellesse
puutuvatele Ühingu liikmetele.
5.3.8. Juhatus annab oma tegevusest aru Ühingu üldkoosolekule mitte harvem kui üks kord
poole aasta jooksul, või igal teisel ajal, kui Ühingu üldkoosolek seda nõuab.
5.3.9. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära
näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.
5.3.10. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut punktis 5.3.9. nimetatud asjaoludel kokku
võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
VI. ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
6.1 Ühingu vara moodustub liikmemaksudest ja muudest maksetest, Ühingu vara
kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist,
annetustes ja muudest laekumistest (honorarid avaldatud materjalide, intervjuude eest, vara
müügist saadud tulust jmt.)
6.2. Ühingu vahendeid kulutatakse Ühingu põhikirjalise tegevuse tagamiseks.
Ühing võib kasutada oma vahendeid Ühingu liikmete töö tasustamiseks, aga ka teiste
isikute töö tasustamiseks, kes teostavad Ühingu jaoks mitmesuguseid töid.
Ühing kasutab oma vahendeid tööde eest tasumisel, millised on teostatud Ühingu taotluste
ja tellimuste alusel.
6.3. Ühing võib omada või rentida oma tegevuseks vallas-või kinnisvara, aga ka
kontorivarustust ja inventari.
6.4. Ühingu rahalisi vahendeid võib hoida pangaarvel või Ühingu kassas.

VII. KONTROLL JA REVIDEERIMINE
7.1. Kontroll Ühingu majandus- ja rahandustegevuse üle teostab Ühingu revident.
7.2. Revident valitakse Ühingu asutamis- hiljem aga üldkoosoleku poolt kuni kolmeks
aastaks.
7.3. Revident kannab vastutust oma tegevuse eest üksnes Ühingu üldkoosoleku ees ja
esitab talle kinnitamiseks aruanded läbiviidud revisjonide kohta ja arvamused Ühingu
juhatuse aastaaruannete kohta.
7.4. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

VIII. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE JA ÜHINGU LIKVIDEERIMINE
8.1. Ühingu tegevus lõpetatakse:
- üldkoosoleku otsusega;
- pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu,
- Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse,
- Ühingu üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või Põhikirjaga ettenähtud
organite liikmeid;
- muul seaduses või põhikirjas ettenähtud alusel.
8.2. Ühingu tegevuse lõpetamist võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis loetakse
vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud Ühingu
liikmetest.
8.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses
ettenähtud korras ja viisil.
8.4. Ühingu vara tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete
rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute
või sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või lõikes
10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Kinnitame:
Anna Tõnissaar
Kristina Kask

The Warmth of Hearts Charitable Foundation (MTÜ Südamete Soojus) was created in 2014 to help those in need and brings together those who want to help and those who need help.  

All projects of the Foundation are aimed at helping their wards. Our charitable activities are mainly devoted to arranging educational events and trips for children from the Lootus Orphanage (Sillamäe, Estonia).

Contacts

 • Mittetulundusühing Heategevusfond Südamete Soojus
 • LVH EE097700771005794006

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • sydamete_soojus
  südametesoojus
  теплосердец
  нкотеплосердец
  волонтерство
  волонтерствоэстония

Warmth of Hearts NPO has been awarded the honorary badge "Vabatahtliku sõbra märk" and included in the TMIN list.

Newsletter

© 2023 The Warmth of Hearts Charitable Foundation / HEATEGEVUSFOND SÜDAMETE SOOJUS MTÜ.

It may not be downloaded, copied, duplicated, altered or redistributed in any manner, on any website, or in any medium, or in any manner whatsoever,
without prior written permission of The Warmth of Hearts Charitable Foundation / HEATEGEVUSFOND SÜDAMETE SOOJUS MTÜ

Design and support: Andrew Design OÜ.